Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A3. 1: VEAM Tower- Nhà ở và Văn phòng làm việc

111

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply