Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

A3. 7: Thí điểm đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà trên khu đất sau kè bờ hữu sông Hồng

A4
Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply