Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Nhà ở đơn lập

A2. 14: Tĩnh lặng Villa

A2. 14: Tĩnh lặng Villa

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 15: Ngôi nhà mặt trời

A2. 15: Ngôi nhà mặt trời

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 15: Ốc đảo xanh

A2. 15: Ốc đảo xanh

  Xem bản vẽ tại đây:

Read more

A2. 7: HL House

A2. 7: HL House

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2.3: Nhà lọc nắng nhiệt đới

A2.3: Nhà lọc nắng nhiệt đới

Xem bản vẽ ở đây:

Read more
Page 2 of 212