Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

I5: The Vista

2-3-2015 11-10-37 AM

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply