Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Công trình bảo tồn

D: Phục hồi, tôn tạo cụm di tích lịch sử kỷ niệm các hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước trong kháng chiến chống Pháp tại Thái Nguyên

D: Phục hồi, tôn tạo cụm di tích lịch sử kỷ niệm các hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước trong kháng chiến chống Pháp tại Thái Nguyên

Xem bản vẽ ở đây:

Read more