Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Đặc biệt

B5.1: Nha ga Tàu Cánh ngầm

B5.1: Nha ga Tàu Cánh ngầm

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B5.2: Nhà sinh hoạt và ươm cây bằng vỏ chai

B5.2: Nhà sinh hoạt và ươm cây bằng vỏ chai

  Xem ảnh bản vẽ tại đây:  

Read more

B5.3: Vườn vệ sinh

B5.3: Vườn vệ sinh

  Xem bản vẽ tại đây:  

Read more