Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Qui hoạch nông thôn

G2. 1: QH nông thôn mới xã Thành Hưng – huyện Thạch Thành

G2. 1: QH nông thôn mới xã Thành Hưng – huyện Thạch Thành

  Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G2. 3: Quy hoạch chi tiết1/500 khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Rừng – Đồng Tháp

G2. 3: Quy hoạch chi tiết1/500 khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Rừng – Đồng Tháp

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G2. 2: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thị xã Hương Thủy- Huế

G2. 2: Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu trung tâm thị xã Hương Thủy- Huế

Xem bản vẽ tại đây:

Read more