Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Nhà ở nông thôn

A1.3: Nhà lá mái – Kiến trúc sinh thái

A1.3: Nhà lá mái – Kiến trúc sinh thái

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A1.1: Nhà giá thấp ở đồng bằng sông Cửu Long

A1.1: Nhà giá thấp ở đồng bằng sông Cửu Long

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more