Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

D: Phục hồi, tôn tạo cụm di tích lịch sử kỷ niệm các hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước trong kháng chiến chống Pháp tại Thái Nguyên

ANH 8

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply