Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged dự án

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.17: Trụ sở Ban Quản lý dự án ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai

B1.17: Trụ sở Ban Quản lý dự án ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more