Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged làm việc

B1.6: Chuỗi các văn phòng làm việc ngân hàng Kiến Long (cải tạo)

B1.6: Chuỗi các văn phòng làm việc ngân hàng Kiến Long (cải tạo)

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more