Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged nhà ở

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2.3: Nhà lọc nắng nhiệt đới

A2.3: Nhà lọc nắng nhiệt đới

Xem bản vẽ ở đây:

Read more