Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged Thái Nguyên

D: Phục hồi, tôn tạo cụm di tích lịch sử kỷ niệm các hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước trong kháng chiến chống Pháp tại Thái Nguyên

D: Phục hồi, tôn tạo cụm di tích lịch sử kỷ niệm các hoạt động quốc tế của Đảng và Nhà nước trong kháng chiến chống Pháp tại Thái Nguyên

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B4.2: Nhà Giới thiệu sản phẩm Kiến trúc Thái Nguyên (TAC House)

B4.2: Nhà Giới thiệu sản phẩm Kiến trúc Thái Nguyên (TAC House)

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more