Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged tổ hợp

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.9: Tổ hợp khu văn phòng Công ty TNHH Hải Linh

B1.9: Tổ hợp khu văn phòng Công ty TNHH Hải Linh

Xem bản vẽ ở đây:

Read more