Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged văn phòng

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

B1.8: Văn phòng làm việc Ban điều phối dự án SRDP – IWMC Hà Tĩnh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.13: Cao ốc Văn phòng iTower

B1.13: Cao ốc Văn phòng iTower

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.15: Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

B1.15: Văn phòng Công ty TNHH MTV Cấp nước Tiền Giang

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E4: Nội thất văn phòng Diageo Việt Nam tại TP HCM

E4: Nội thất văn phòng Diageo Việt Nam tại TP HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E3: Văn phòng TTT Architects – Các giải pháp Xanh

E3: Văn phòng TTT Architects – Các giải pháp Xanh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E5: Văn phòng Vinataba – Philip Morris – Chi nhánh TP HCM

E5: Văn phòng Vinataba – Philip Morris – Chi nhánh TP HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more