Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

I3: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

Picture2

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply